Licenčné podmienky spoločnosti BlueTicket EU, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1 Spoločnosť blueticket s.r.o.,Mierové námestie 250, 972 51 Handlová, IČO: 46 133 798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.24371/R vydáva tieto Licenčné podmienky.
 • 1.2 Reštauračný systém Poskytovateľa (ďalej len "Softvér) je dielom v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon. Právo na používanie tohto Softvéru a ďašie autorské práva k Softvéru sú chránené Autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.
 • 1.3 Vyjadrením súhlasu s týmito Licenčnými podmienkami uzatvárate ako Užívateľ licenčnú zmluvu (stávate sa zmluvnou stranou licenčnej zmluvy) so spoločnosťou blueticket s.r.o.,Mierové námestie 250, 972 51 Handlová, IČO: 46 133 798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.24371/R ako Poskytovateľom licencie (ďalej len "Licenčná zmluva", "Užívateľ" a "Poskytovateľ", Užívateľ a Poskytovateľ spolu tiež aj "zmluvné strany"), ktorej znenie je nasledovné:

2. Predmet zmluvy

 • 2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie práva na používanie Softvéru, ktorého podstatou je uchovávanie informácii o predaji tovaru a služieb, vedenie skladovej evidencie. Podrobnejší popis sa nachádza na webovej stránke Poskytovateľa.
 • 2.2 Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje Užívateľovi právo na použitie Softvéru Poskytovateľa (ďalej len "Licencia") a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu, prípadne iné poplatky podľa tejto zmluvy.

3. Spôsob, rozsah a čas použitia

 • 3.1 Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu na použitie diela výlučne na účel, na ktorý je dielo vytvorené a určené, v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou na webovom sídle Poskytovateľa.
 • 3.2 Užívateľ je oprávnený používať Softvér a databázy len pre svoju potrebu, a to výhradne na svojich pracoviskách. Užívateľ je oprávnený používať v počítačovom programe tie moduly a databázy v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté pri poskytnutí Licencie a za aké Užívateľ zaplatil odmenu Poskytovateľovi.
 • 3.3 Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi licenciu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Užívateľ Licencie je oprávnený používať Softvér na území Slovenskej republiky.
 • 3.4 Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi licenciu na obdobie jedného roku (prípadne šiestich mesiacov) odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Licenciu je možné na základe dohody zmluvných strán opakovane predlžovať vždy na dobu jedného roku (prípadne šiestich mesiacov).
 • 3.5 Užívateľ nie je oprávnený Softvér, databázy a ani ich časti, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe, šíriť, rozmnožovať, kopírovať, zverejňovať, prenechať za odplatu alebo bezodplatne inej právnickej alebo fyzickej osobe. Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou zmluvou na tretiu osobu je Užívateľ oprávnený len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Súhlas Poskytovateľa sa vyžaduje aj pri predaji podniku alebo časti, ktorého súčasťou je Licencia. Užívateľ je oprávnený dať súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicenciu) len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a iba za podmienok uvedených v písomnom súhlase Poskytovateľa.
 • 3.6 Licencia udelená podľa tejto zmluvy je poskytovaná ako nevýhradná licencia.
 • 3.7 Poskytovateľ má právo uvádzať referenciu o spolupráci s Užívateľom pre svoje propagačné účely.
 • 3.8 Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ za účelom skvalitňovania služieb a overenia používania počítačového programu v súlade s licenčnými podmienkami získaval, spracovával, využíval a uchovával údaje štatistického a technického charakteru zo Softvéru Užívateľa s výnimkou obchodných a osobných údajov Užívateľa.
 • 3.9 Užívateľ sa zaväzuje Softvér a databázy chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok ich poškodenie alebo znehodnotenie.
 • 3.10 Užívateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním Softvéru a databáz v rozpore s Licenčnými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré tým získal.
 • 3.11 Užívateľ Licencie sa zaväzuje pri vykonávaní práv z Licencie dodržiavať bez výhrad všetky podmienky poskytnutej Licencie uvedené v týchto Podmienkach. Ak Užívateľ Licencie nesúhlasí s podmienkami poskytnutej Licencie, zmluva sa od počiatku ruší a Užívateľ nie je ďalej oprávnený používať Softvér.
 • 3.12 Užívateľ Licencie je povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú používateľmi Softvéru, o podmienkach poskytnutej Licencie.

4. Odplata

 • 4.1 Pri udelení Licencie na softvér Poskytovateľa je Užívateľ povinný Poskytovateľovi uhradiť jednorazový poplatok a odplatu za poskytnutie Licencie podľa cenníka uverejneného na web stránke Poskytovateľa.
 • 4.2 Pri predĺžení Licencie na Softvér Poskytovateľa je Užívateľ povinný uhradiť odplatu za poskytnutie Licencie na ďalšie licenčné obdobie podľa cenníka uverejneného na web stránke Poskytovateľa.

5. Záruky

 • 5.1 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby Softvéru a databáz, ktoré vznikli v dôsledku jeho nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi). Taktiež Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.
 • 5.2 Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácii Softvéru a databáz v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t.j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v Softvére a databázach.
 • 5.3 Poskytovateľ Licencie poskytuje na Softvér záruku na jeho funkčnosť. Softvér a všetka súvisiaca dokumentácia sú poskytované bez akýchkoľvek ďalších záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane ale bez obmedzenia, záruk vhodnosti na ten – ktorý účel alebo záruk na dodržiavanie predpisov. Riziko vyplývajúce z používania Softvéru zostáva na Užívateľovi Licencie s výnimkou vyššie uvedených záruk Poskytovateľa.
 • 5.4 Do maximálneho možného rozsahu povoleného príslušnými právnymi predpismi v žiadnom prípade nenesie Poskytovateľ Licencie alebo jeho dodávatelia zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody za straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácii alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Softvér alebo neschopnosti poskytovať služby podpory a to aj vtedy, keď bol Poskytovateľ Licencie upozornený na možnosť takejto škody.

6. Odmietnutie prístupu k službe

 • 6.1 Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi odmietnuť prístup k službe v prípade, ak Užívateľ má voči Poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia.
 • 6.2 Poskytovateľ má právo odoprieť súhlas na používanie Softvéru Užívateľovi v prípade, ak Užívateľ poruší ustanovenie licenčných podmienok. Užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného jednorazového poplatku a/alebo zaplatenej odmeny za Licenciu.

7. Zánik zmluvy

 • 7.1 Táto Licencia zaniká na základe dohody medzi zmluvnými stranami, uplynutím Licenčného obdobia ak nedôjde k predĺženiu Licencie, odopretím súhlasu na používanie Softvéru podľa 6.2.

8. Záverečné ustanovenia

 • 8.1 Poskytovateľ má právo zmeniť a dopĺňať tieto licenčné podmienky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.blueticket.eu, pričom o zmenách bezodkladne informuje Užívateľa formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.blueticket.eu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
 • 8.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.
 • 8.3 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Licenčných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 • 8.4 Tieto Licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.10.2017 a platia do vydania nových licenčných podmienok.